Projekty unijne

Podobny obraz

 

Wyniki badań projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka2007-2013 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Podstawowe informacje o projekcie nr POIG.01.04.00-30-041/10 Tytuł projektu: Nanotechnologiczna innowacja dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R – wyniki

 

Projekty realizowane:

1.1 RPO ZP pt.: „Opakowania z powłoką antymikrobiologiczną dla przemysłu mleczarskiego/spożywczego”

Celem projektu jest opracowanie kompozycji innowacyjnych powłok aktywnych o właściwościach
antymikrobiologicznych oraz zawierających substancje pochłaniające tlen nanoszonych na powierzchnię opakowań z tworzyw sztucznych formowanych metodą wtrysku. Powstałe opakowania aktywne dedykowane będą do produktów sektora mleczarskiego oraz spożywczego.

Wartość projektu: 57 416,40 zł

Dofinansowanie: 39 678,00 zł

Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

Projekty realizowane:

1.3.1 POPW pt.: „Uruchomienie produkcji opakowań o zmniejszonej gramaturze oraz nowych właściwościach estetycznych dzięki wdrożeniu prac B+R”

Celem projektu jest budowa zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek przez Interplastik innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych poprzez wdrożenie prac B+R. Efektami projektu będą nowe wyroby, rozwój skali produkcyjnej, pozyskanie nowych klientów a także wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 13 222 500,00zł

Dofinansowanie: 7 000 000,00zł

 

ok

Zapytania ofertowe na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” RPO ZP” -zapytanie ofertowe

1.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” RPO ZP” -protokół wyboru oferty

Załącznik nr 1 – upublicznienie zamówienia

Załącznik nr 2 – oferta

Załącznik nr 3 – oświadczenie

2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, Inteligentny Rozwój

Zastosowania modyfikatora Flexmax 7000 w celu zwiększenia oszczędności i poprawy wydajności procesu wtryskiwania opakowań z tworzyw sztucznych”.

3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Inteligenty Rozwój.

„Zastosowanie obróbki szybkościowej HSM/HSC i wysokowydajnej HPC, w celu umożliwienia zamawiającemu stworzenia własnej narzędziowni zakładowej”.

 

POIG 8.2

 

logotyp 2

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Interplastik Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie systemu B2B  integrującego platformę logistyczna w Interplastik Sp. z o. o.” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 07/2017 – 12/2014.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Celem projektu jest zapewnienie wspólnej stabilnej platformy informatycznej B2B dla spółki Interplastik Sp. z o.o. oraz współpracujących z nią partnerów w zakresie usprawnienia przepływu dokumentów, automatyzacji wymiany danych, usprawnienia komunikacji pomiędzy partnerami. Wdrożony w ramach projektu system informatyczny będzie integrował systemy poszczególnych partnerów biznesowych i wspierał główne procesy biznesowe realizowane z nimi oraz zagwarantuje automatyczną wymianę danych między firmami.

 

Aktualności:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe na zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego systemu B2B oraz na szkolenia specjalistyczne – zakończone

 

RPZP 1.1.3

 

Interplastik sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”, poddziałanie 1.1.3 ”Inwestycje MSP w nowe technologie”.

Beneficjent:        Interplastik Sp. z o.o.

Nr umowy:           UDA-RPZP.01.01.03-32-048/12-00

Tytuł projektu: Rozwój technologii produkcyjnej poprzez innowacyjne inwestycje

 logotyp 1Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Aktualności:

1. Zapytanie ofertowe na systam chłodzenia – zakończone

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

2. Zapytanie ofertowe na system dozowania tworzywa – zakończone

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Informujemy, iż termin dostarczenia ofert na dostawę syatemu dozowania tworzywa został wydłużony. Spółka będzie rozpatrywała oferty złożone do 02 sierpnia 2013 r. Pozostałe zapisy ujęte w zapytaniu ofertowym z dnia 09 kwietnia 2013 r. pozostają bez zmian.

3. Zapytanie ofertowe na dostawę 3 wtryskarek elektrycznych; 3 robotów bocznych (na pojemnik dla rodziny produktu nr 1, na pojemnik dla rodziny produktu nr 2, na pokrywki); formy wtryskowej na pokrywki, 2 form wtryskowych na pojemniki (dla rodziny produktu nr 1 i dla rodziny produktu nr 2) – zakończone

Informujemy, iż termin dostarczenia ofert na dostawę 3 wtryskarek elektrycznych, 3 robotów bocznych (na pojemnik dla rodziny produktu nr 1, na pojemnik dla rodziny produktu nr 2, na pokrywki), formy wtryskowej na pokrywki, 2 form wtryskowych na pojemniki (dla rodziny produktu nr 1 i dla rodziny produktu nr 2) został wydłużony. Spółka będzie rozpatrywała oferty złożone do 19 kwietnia 2013 r. Pozostałe zapisy ujęte w zapytaniu ofertowym z dnia 09 kwietnia 2013 r. pozostają bez zmian.

 

4. Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe na formę wtryskową w języku polskim i angielskim wraz z załącznikiem

Zapytanie ofertowe na dostawę formy wtryskowej na pojemnik 2 krotny – zakończone

Request for quotation for delivery of 2-cavity injection mould

załącznik / attachment

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

———————————————————————————

POIG 3.3.2

W ramach działania 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”,  firma Interplastik sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu, którego nadrzędnym celem jest przygotowanie podmiotu do pozyskania, zaabsorbowania i zdyskontowania wsadu inteligentnego kapitału na potrzeby rozwoju innowacji produktowych i technologicznych, w ujęciu internacjonalizacji zasięgu działania przedsiębiorstwa

Numer umowy:  UDA-POIG.03.03.02-00-157/11

Tytuł projektu: Pozyskanie inteligentnego kapitału, na potrzeby innowacji produktowych i technologicznych oraz internacjonalizacje, szansą na rozwój.

Wartość dofinansowania:  225 000,00 PLN

logotyp 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

———————————————————————————

 

RPZP 1.1.1

 

Interplastik sp. z o.o. informuje, że realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”, poddziałanie 1.1.1 ”Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa”.

Beneficjent:        Interplastik Sp. z o.o.

Nr umowy:           UDA-RPZP.01.01.01-32-378/10-00

Tytuł projektu: „Unowocześnienie procesu wytwarzania i zwiększenie produkcji opakowania IML dla potrzeb przetwórstwa mleczarskiego w zakładzie Interplastik Sp. z o.o. w Świdwinie”

  logotyp 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

 

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE 

 

PO IG 1.4

 

innowacyjna_gospodarka rarp ueefrr

   Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Podstawowe informacje o projekcie nr POIG.01.04.00-30-041/10 Tytuł projektu: Nanotechnologiczna innowacja dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+RCel projektu: Głównym celem projektu jest poprawienie właściwości barierowych i mechanicznych wyrobów opakowaniowych z tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością na drodze modyfikacji nanomateriałami. Nazwa Beneficjenta: Interplastik Sp. z o.o. Całkowity koszt realizacji projektu: 3.129.270,00 zł Wartość dofinansowania: 1.943.655,00 zł

Aktualności:

Zapytanie ofertowe na zakup polipropylenu – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na nanonapełniacz – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej – oferta zakończona.

Zawiadomienie o wyborze oferty na oprogramowanie Autodesk Inventor 2012.

Zawiadomienie o wyborze oferty na komputery.

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania Autodesk Inventor – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup komputerów oraz urządzeń zewnętrznych – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup nanonapełniaczy – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup polipropylenu – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup suszarki próżniowej – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup mikroskopu polaryzacyjnego – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup maszyny wytrzymałościowej- oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup spektrometru podczerwieni – oferta zakończona.

Zapytanie ofertowe na zakup urządzenia do pomiaru barierowości – oferta zakończona.

Rekrutacja na stanowisko kierownika projektu – oferta zakończona.

———————————————————————————

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH I NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI


PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY

PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI
I PRZEDSIĘBIORSTW.

 kapital_ludzkiwweuefs_p-kolor

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego